ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมกฎหมายพิเศษสู่ชุมชน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมกฎหมายพิเศษสู่ชุมชน 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
                  พลเอกสกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทโภชน์ นวลบุญ, นายสุไลมาน เจ๊ะและ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพลโทยุทธนา ปานมุข หัวหน้าสำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมกฎหมายพิเศษสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คุณชญาทิตย์ จิตหลัง  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จังหวัดปัตตานี, คุณอิบรอเฮม แวฮามะ และคุณนิกามาล สุไลมาน เจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าหน้าคุ้มครองสิทธิ สำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ จำนวน 100 คน 
 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยให้เป็นไปตามระบบและระเบียบของข้อกฎหมายในทิศทางเดียวกัน