คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจัดประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ 

  เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตามกลไกประชารัฐตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยเชิญ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้นำศาสนา  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคประชาชน 
เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งที่ 5/2561 เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำทุกภาคส่วน พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากการประชุมที่ผ่านมา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สำคัญ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2561) ที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์นำมาสู่ความพร้อมในการแก้ไขปัญหา การร่วมมือ เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการประชุมที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 4  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 
                 การจัดการประชุมที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของ “หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” ที่มีความประสงค์ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนอกจากการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ได้มีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 เพื่อให้ความรู้และช่วยอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่ประชาชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองอีกด้วย