ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะ/สร้างความเข้าใจในการต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ 

เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

           พลเอกอุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะ/สร้างความเข้าใจในการต่อสู้ด้วยแนวทางสันติกับกลุ่มผู้นำ (ท้องที่, ท้องถิ่น, ศาสนา, สถานศึกษา) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ณ ร้านอาหารตรงข้ามเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 ผลการปฏิบัติ - สมาชิกผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐ ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ ซึ่งทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางสันติวิธี พร้อมให้การสนับสนุน และจะนำไปขยายผลในพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป