ประชุมหารือเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2561ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

                   พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้บริหารของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา