ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

               พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเสริมสร้างชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
             จากนั้นเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาค ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงาน คปต. ส่วนหน้า