ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

วันที่  2 มิถุนายน 2561 
ที่ ที่ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

         พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ ผบ.ร.152 พัน.1 ลงพื้นที่ ตำบลคีรีเขต 
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดคีรีเขต พร้อมทั้งหารือเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่, การพัฒนาวัด และเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของวัด จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมวัดไทยพัฒนาราม ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการพัฒนาวัด และสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาน้ำตกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน จากนั้นเดินทางไป บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 
เพื่อชมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมบ่อตกปลาบ้านดินเสมอ, เยี่ยมชมโฮมสเตย์บ้านดินเสมอ และเยี่ยมชมการปลูกเสาวรส/มะระหวาน ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ได้รับฟังปัญหา
ของชุมชน และให้คำแนะนำในการพัฒนาชุมชนในด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา และด้าน
ความมั่นคง เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป
----------------------
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี