หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าสนับสนุน “โครงการสานฝันการกีฬา..”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

            พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความก้าวหน้า“โครงการสานฝันการกีฬา..” โดยในห้วงเช้าเดินทางไปโรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก โดย โรงเรียนบันนังสตาวิทยา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในโครงการสานฝันฯของโรงเรียนจำนวน 30 คน เป็นนักกีฬาฟุตบอล ส่วนโรงเรียนประชารัฐ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 82 คน ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 โครงการจะเป็นนักเรียนประจำ ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทางด้านที่พัก ที่รับประทานอาหาร และอื่นๆ เพื่อความอุ่นใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2561 สำหรับโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจและถนัดด้านกีฬาได้รับการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทั้งหมด 12 โรงเรียน มีนักเรียนในโครงการทั้งสิ้น 1,436 คน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4, 5, 6 และกำลังเข้าสู่ระดับปริญญาตรีในสถาบันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนเหล่านี้รัฐบาลได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีละ 40,000 บาท และในระดับปริญญาตรีปีละ 55,000 บาท