ติดต่อสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า
(คปต. ส่วนหน้า)

สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  โทร.073-424910