ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

บทบาทผู้แทนพิเศษ 
      โดยที่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายระดับชาติ รัฐบาลได้กำหนดโครงสร้างการบริหารเป็น 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับแปลงโดยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ มีหน่วยงานราชการส่วนกลางและในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาคงมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนบูรณาการงานตามนโนบาย แผนงาน/โครงการที่วางไว้ ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยในระดับนโยบายจากส่วนกลางกับหน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
       ที่ผ่านมารัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษมาแล้วหลายคณะ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 แต่งตั้ง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ มี พลเอก จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้า พลเอก ปราการ ชลยุทธ พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาค พลเอก .มณี จันทร์ทิพย์ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม และนายจำนัล เหมือนดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้แทนพิเศษ ขณะเดียวกันได้แต่งตั้ง พลเอกวัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข อันเป็นหนึ่งในนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       หลังจากได้รับการแต่งตั้ง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลและคณะได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับทราบสถานการณ์และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการนี้หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ได้นำข้อเน้นย้ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร โดยให้นำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”หลักสันติวิธี อำนวยความยุติธรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย  เดินหน้ายกระดับคุณภาพด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พร้อมกับขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
       ข้อเน้นย้ำที่หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้กับฝากให้ผู้ปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งหมดรวมอยู่ในแผนปฏิบัติเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้แบ่งการขับเคลื่อน 6 กลุ่มงาน คือ งานยุติเหตุรุนแรง งานประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนรัฐ งานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ  งานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ และงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ รวมในมิติด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา โดยมีผู้แทนพิเศษรัฐบาลแต่ละด้านทำหน้าที่ขับเคลื่อน

   

ผ่าภารกิจ 6 กลุ่มงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2561–2564 ผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้แบ่งการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2563  ออกเป็น 2 มิติ คือมิติด้านความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน โดยมีผู้แทนพิเศษรับผิดชอบแต่ละด้าน ได้แก่ 
    กลุ่มงานที่ 1 งานยุติเหตุรุนแรง มี 2 กลุ่มงานย่อยคือ งานยุติความรุนแรง และงานด้านการข่าว ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ แผนงานการรักษาความปลอดภัย แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย และแผนงานแก้ไขภัยแทรกซ้อน เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อน ได้แก่ พลเอก ปราการ ชลยุทธ และนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เป้าหมายขับเคลื่อนคือ ลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยมีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียลดลง เป็นตัวชี้วัด
    กลุ่มงานที่ 2 งานประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนรัฐ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงานย่อย คือ งานประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนรัฐ งานศึกษาเพื่อความมั่นคง และงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เจ้าภาพรับผิดการขับเคลื่อน ได้แก่ พลเอก ปราการ ชลยุทธ และพลเอกวัลลภ รักเสนาะ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ ประชาชนผู้เห็นต่างให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีระดับการสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนผู้เห็นต่างเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัด
    กลุ่มงานที่ 3 งานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ มีแผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการคือ โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ โครงการภาคประชาสังคมร่วมใจ และโครงการสร้างเข้าความใจต่อนานาชาติ เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนได้แก่  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย โดยมีระดับความเข้าใจและบทบาทที่สร้างสรรค์ของนานาชาติต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวชี้วัด 
    กลุ่มงานที่ 4 งานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มี 3 กลุ่มงานย่อย คือ งานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนได้แก่ พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีจำนวนตำบลที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมขยายตัว เป็นตัวชี้วัด
    กลุ่มงานที่ 5 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ประกอบด้วย แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนได้แก่ นายจำนัล เหมือนดำ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัด .
    กลุ่มงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) เจ้าภาพการขับเคลื่อนได้แก่ พลเอก จำลอง คุณสงค์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยร้อยละของประชาชนให้ความร่วมหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวชี้วัด 

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นลำดับแรกเพราะการพัฒนาคนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติแต่งตั้งให้ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานการพัฒนาด้านการศึกษา ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ของรัฐบาลเช่น แผนงานจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา อันเป็นนโยบายใหม่ ที่ต้องการให้มีการคิดค้นการศึกษารูปแบบใหม่ ให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ริเริ่มให้มีการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง เพื่อใช้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ   ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนคือ “การพัฒนาคน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
    ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนต้องอาศัยการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่ง พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ได้เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน