ข้อมูลเพิ่มเติม

           

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)  
------------------- 
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้สถิติการก่อเหตุจะลดลงตามลำดับ แต่ยังมีเหตุร้ายสร้างความเสียหายและกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งผู้ก่อเหตุยังคงเคลื่อนไหวเพื่อขยายแนวร่วมทั้งในและต่างประเทศ อาศัยประเด็นทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนปัญหาจากภัยแทรกซ้อนหลายรูปแบบ ทำให้สถานการณ์ยังคงดำรงในพื้นที่กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนหลายมิติ  รัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นหน้าที่ของของทุกส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ  อันถือเป็นนโยบายระดับชาติ  และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาต่างๆ มาจนปัจจุบัน  เริ่มตั้งแต่นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 แผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 - 2562 และปัจจุบันอยู่ในห้วงของแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561-2564  ด้วยการนำยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  มาเป็นแนวทาง ประกอบด้วย  3 แนวทางหลัก คือ ด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานที่จะนำจังหวัดชายแดนภาคใต้คืนสู่ความสงบสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เพื่อให้การบริหารและการบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ.2557 รัฐบาลให้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1 ระดับนโยบาย 2 ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 3 ระดับหน่วยปฏิบัติ  ในส่วนของระดับแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เรียกโดยย่อว่า“คปต.” ทำหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2559 ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒติเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี ราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงงานให้เป็นเอกภาพเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้การแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และรายงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ขณะเดียวกันได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า  “สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า” ปฏิบัติงานด้านธุรการให้กับผู้แทนพิเศษในการประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ มีฝ่ายอำนวยการประจำผู้แทนพิเศษ ประจำที่สำนักงานคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ปัจจุบัน ตั้งที่ค่าย สมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 073-424910 เว็บไซต์ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า http://www.korportorsuanna.com/th และ facebook สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า  สำหรับสร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาลให้ทราบโดยทั่วกัน   

Subscribe to ข้อมูลเพิ่มเติม