จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนนำไปสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉินโควิด-19) ทั่วประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
27.03.2020 - 13:35
สำหรับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 มีด้วยกัน 16 ข้อ สรุปสาระสำคัญทั้ง 16 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1.การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
27.03.2020 - 11:07
                      พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมที่ปรึกษาและฝ่ายอำนวยการ ประชุมหารือร่วมกับ ส่วนการศึกษาศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลประเมินผลและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น
20.03.2020 - 13:47
S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30