วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาครัฐ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขในระดับตำบลตามกรอบแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน โดยมี นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในฐานะประธานชมรมฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯและบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี การสร้างความร่วมมือในชุมชนโดยใ
24.02.2020 - 15:48
รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
24.02.2020 - 08:19
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเมืองสุไหงโกลก ข้าราชการทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าระดมทุนเพื่องานปกป้องและส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและให้ความอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัยเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามสมควร ในงานทอดผ้าป่าสมทบทุน สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นป
17.02.2020 - 10:01
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29