Strategy

Strategy

Strategy การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 แบ่งเป็น 7 กลุ่มภารกิจงานของคณะกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และกระทรวง กรม หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • กลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  • กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน
  • กลุ่มภารกิจงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
  • กลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • กลุ่มภารกิจงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
  • กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี